Polish English German

Kurowice (niem. Gusteutschel) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim, w gminie Jerzmanowa. W 1936 roku hitlerowskie władze zmieniły nazwę wsi na Hahnenfeld.

 

  • Położenie

Miejscowość Kurowice, pod względem geograficznym położona jest w obrębie mikroregionu Grzbietu Dalkowskiego, należącego do mezoregionu Wzgórz Dalkowskich. Pod względem administracyjnym miejscowość leży w północnej części Gminy Jerzmanowa, w powiecie głogowskim, w województwie dolnośląskim. Miejscowość położona jest w pobliżu drogi powiatowej nr 1016 D oraz drogi krajowej nr 12. Obecnie Kurowice są dynamicznie rozwijającą się miejscowością, atrakcyjną pod względem budownictwa jednorodzinnego.

  • Klimat

Wieś Kurowice pod względem klimatycznym posiada korzystne warunki do rozwoju gospodarki rolnej, leży w regionie o łagodnym klimacie i najdłuższym w Polsce okresie wegetacyjnym. Miejscowość znajduje się w regionie uprzywilejowanym pod względem solarnym - powyżej  1 550 godzin rocznie.

Pomimo położenie miejscowości w rejonie górniczym i silnie uprzemysłowionym, stan zanieczyszczenia powietrza nie stanowi szczególnie istotnego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i jakości życia mieszkańców.

  • Rolnictwo i gospodarka

W miejscowości dominują grunty rolne bardzo dobrej i dobrej jakości od klasy I do IIIB z przewagą kompleksów pszenno - buraczanych. Korzystne dla rozwoju rolnictwa jest położenie w pobliżu miast powiatowych Głogowa i Polkowic, które stanowią chłonny rynek zbytu na produkty żywnościowe.

Charakter miejscowości na skutek procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce  ulega zmianie z typowo rolniczej na usługową i  mieszkaniową.

Na terenie miejscowości nie występują zakłady przemysłowe oraz przedsiębiorstwa, które dawałyby miejsca pracy. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w przemyśle wydobywczym rud miedzi oraz rolnictwie. Znaczna część mieszkańców znajduje zatrudnienie w pobliskich ośrodkach miejskich - Głogów i Polkowice.

W regionie występują liczne surowce mineralne, z których najważniejsze to złoża rud miedzi oraz towarzyszące im pierwiastki metaliczne, w szczególności srebro, a ponadto cynk, ołów, kobalt, nikiel, wanad, molibden.

Negatywnym skutkiem wiążącym się z podziemną eksploatacją miedzi są występujące wstrząsy oraz szkody górnicze.

  • Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

W miejscowości Kurowice znajduje się dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna. Cała miejscowość zaopatrywana jest w wodę z ujęcia "Potoczek" i stacji uzdatniania wody przy szybach "SG". Stan sieci wodociągowej jest dobry.

Budynki mieszkalne podłączone są do sieci kanalizacji sanitarnej, rozwinięta jest również sieć telekomunikacyjna. Planowana jest budowa sieci gazowej oraz dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W miejscowości Kurowice biegnie droga o nawierzchni bitumicznej. Ze względu na dynamicznie rozwijające się budownictwo jednorodzinne oraz jednocześnie zwiększające się natężenie ruchu istnieje potrzeba przebudowy dróg gminnych: Kurowice - Modła, Kurowice - Nielubia.

  • Kultura

Na terenie sołectwa znajduje się Wiejski Dom Kultury, brak jest natomiast obiektów sportowych i rekreacyjnych. Do podstawowych zadań WDK-u należy przede wszystkim pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności sołectwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych, spektakli, wystaw oraz festynów. W WDK-u instruktorzy prowadzą zajęcia i warsztaty kulturalne z dziećmi i młodzieżą.

Istnieje potrzeba zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku WDK. Wpłynie to korzystnie na estetykę oraz wizerunek miejscowości.

  • Zasoby przyrodnicze i historyczne

Miejscowość Kurowice nie posiada w bliskim otoczeniu kompleksów leśnych jednak pagórkowate ukształtowanie terenu pozwala na uprawianie turystyki pieszej zarówno przez mieszkańców miejscowości jak również mieszkańców pobliskiego Głogowa.

Na terenie miejscowości Kurowice znajdują się 4 obiekty umieszczone w ewidencji zabytków:

  • Stajnia, nr 7, XVII/XIX w
  • Obora, nr 7, XVII/XIX w
  • Dom mieszkalny nr 12, 1836 rok
  • Dom mieszkalny nr 17, 1833 rok,

Na obszarze sołectwa Kurowice udokumentowano 17 stanowisk archeologicznych.

Dodatkowe informacje TUTAJ.