Polish English German

Odnośnik do BIP

Rozdział I

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1. Sołectwo Kurowice jest jednostką pomocniczą Gminy Jerzmanowa, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Jerzmanowa.

§ 2. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Kurowice.

2. Sołectwo obejmuje obszar 390 ha.

§ 3. Organy sołectwa działają zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

  1)  z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

  2)  ze Statutem Gminy Jerzmanowa,

  3)  postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 4. Uczestnikami społeczności sołectwa są jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje publiczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, budynki i inne obiekty) znajduje się na terenie sołectwa lub których działalność jest na jego terenie prowadzona.

Rozdział II

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5. 1. Organami sołectwa są:

  1)  Zebranie Wiejskie

  2)  Sołtys

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

3. Po upływie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej pełnią oni swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.

§ 7. 1. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, w szczególności:

  1)  kształtowanie zasad współżycia społecznego,

  2)  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

  3)  organizowanie pomocy sąsiedzkiej.

2. Sołectwo może wykonywać w imieniu Gminy zadania z zakresu:

  1)  dróg, w tym w szczególności remontu dróg gminnych,

  2)  gospodarki wodnej, w tym w szczególności bieżącego utrzymywania cieków wodnych,

  3)  poprawa wizerunku i estetyzacji wsi,

  4)  sportu i rekreacji, w tym w szczególności budowa placu zabaw.

§ 8. 1. Zadania określone w § 7 organy sołectwa realizują między innymi poprzez:

  1)  podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

  2)  opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,

  3)  współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących mieszkańców sołectwa,

  4)  występowanie z wnioskami do Wójta Gminy i Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

  5)  organizowanie spotkań radnych z terenu sołectwa z wyborcami, kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

2. Zadania, o których mowa w § 7 ust. 2 wykonywane są w ramach pozostającego w dyspozycji sołectwa funduszu sołeckiego.

3. Środki na realizację zadań zabezpiecza się w budżecie Gminy. Środki pozostają w dyspozycji Wójta Gminy.

4. Finansowanie realizowanych zadań ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego nie może przekroczyć wielkości kwot zabezpieczonych na ten cel na dany rok w budżecie Gminy.

§ 9. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi.

2. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§ 10. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:

  1)  załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,

  2)  utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym,

  3)  osiąga korzyści przez pobieranie dochodów w związku z wynajmowaniem lub wydzierżawianiem obiektów będących mieniem sołectwa.

§ 11. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z innymi sołectwami. Może zawierać porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.

Rozdział III

SOŁTYS I RADA SOŁECKA

§ 12. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a Radą Gminy, mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny. Zebranie Wiejskie może podjąć uchwałę o ustanowieniu miesięcznego wynagrodzenia Sołtysa ze środków finansowych pochodzących z funduszy sołectwa.

§ 13. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

  1)  zwoływanie Zebrań Wiejskich,

  2)  zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

  3)  działanie stosownie do wskazań, uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Gminy,

  4)  pobudzanie i wykorzystywanie aktywności mieszkańców, służącej poprawie gospodarki i warunków życia mieszkańców sołectwa,

  5)  reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta,

  6)  uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta,

  7)  pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,

  8)  wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swej działalności.

§ 14. (skreślony).

§ 15. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys ściśle współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 3 osób.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa informacje z działalności Rady Sołeckiej.

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców.

2. Wniosek o odwołanie Sołtysa mieszkańcy przedkładają Radzie Gminy.

3. Rada Gminy podejmuje decyzję o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu odwołania Sołtysa.

4. Rada Gminy może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska.

Rozdział IV

ZASADY, TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH, WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

§ 17. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy uczestnicy społeczności sołectwa.

2. Prawo do głosowania posiadają wszyscy obecni na Zebraniu stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

3. Na żądanie organów sołectwa lub Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej osoba głosująca powinna udokumentować swoje prawo wyborcze.

§ 18. 1. Zebrania Wiejskie zwołuje się :

  1)  z inicjatywy Sołtysa,

  2)  na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu,

  3)  na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

  4)  na wniosek Rady Sołeckiej.

2. Prawo zwoływania Zebrań Wiejskich przysługuje Radzie Gminy, Wójtowi Gminy i Sołtysowi.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości w sposób ogólnie przyjęty oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie. Potwierdzenia wywieszenia na tablicy ogłoszeń dokonuje Rada Sołecka.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane w celu określonym w § 16 niniejszego Statutu winno się odbyć w terminie 14 dni od podjęcia decyzji przez Radę Gminy, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim nie mniej niż 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez uprawnionego do zwołania Zebrania.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku nieobecności Sołtysa, zadania Sołtysa wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.

4. Dla ważności Zebrania Wiejskiego niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa własnoręcznym podpisem na liście obecności.

§ 21. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tj. gdy liczba głosów "za" jest większa niż "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że Zebranie Wiejskie ustali inny sposób głosowania.

Rozdział V

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt określając termin , miejsce Zebrania oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.

2. Zarządzenie Wójta o zwołaniu Zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą.

§ 23. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone, gdy uczestniczy w zebraniu nie mniej niż 10% uprawnionych stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania własnoręcznym podpisem na liście obecności.

§ 24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym wybrana spośród uprawnionych członków Zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji należy:

  1)  przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

  2)  przeprowadzenie głosowania,

  3)  ustalenie wyników wyborów,

  4)  sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują członkowie komisji oraz Przewodniczący Zebrania,

  5)  ogłoszenie wyników wyborów.

§ 25. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia kandydatów i przeprowadzenia głosowania dla dokonania wyboru Sołtysa, w drugiej kolejności dokonać zgłoszenia kandydatów i przeprowadzenia wyboru Rady Sołeckiej.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

4. Wyboru Sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego w trybie przewidzianym do ich wyboru.

§ 27. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie. Zebranie zwołuje Sołtys, wcześniej powiadamiając Wójta.

Rozdział VI

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 28. 1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie gminy w wysokości określonej przez Radę Gminy.

2. Środki finansowe wydzielone w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa przeznacza się na:

  1)  podnoszenie estetyki wsi,

  2)  utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,

  3)  dofinansowanie czynów społecznych,

  4)  dofinansowanie działalności sportowej i kulturalnej w sołectwie,

  5)  dofinansowanie realizowanych w sołectwie zadań remontowych i inwestycyjnych.

3. Sołectwo może wnioskować do Wójta Gminy o zmianę przeznaczenia środków finansowych.

4. Rada Sołecka może pozyskiwać środki z innych źródeł.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29. Zmian Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.